strona główna
PL EN

Środowisko

Ochrona środowiska jest kluczowa w planowaniu rozwoju naszej Grupy Lebronze alloys.

Nasza firma zdaje sobie sprawę z ograniczeń środowiskowych związanych z działalnością przemysłową i zobowiązuje się do racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych Ziemi, ograniczania i kontrolowania negatywnego wpływu na środowisko i promowanie recyklingu stopów miedzi. Takie zaangażowanie na rzecz środowiska zobowiązuje nas do wdrażania środków kontroli, w taki sposób aby niwelować ewentualną szkodliwość naszej działalności na środowisko.

Dbałość o zasoby

Woda
Nasza GRUPA oddając chemiczną oczyszczalnię ścieków przemysłowych, zdołała znacząco zmniejszyć zużycie wody i tym samym wywiera pozytywny wpływ na utrzymanie zasobów wodnych.

Energia
Dzięki inwestycji w nowe budynki i wdrażanie innowacyjnych procesów, jesteśmy w stanie w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie energii, a tym samym emisję gazów cieplarnianych.

Kontrola oddziaływania na środowisko

Odpady
Wszystkie nasze odpady przemysłowe sortujemy od wielu lat. Nasze odpady są przekazywane do odpowiednich centrów recyklingowych. Natomiast inwestycje w nowe procesy produkcyjne, a także podejmowanie odpowiednich działań na rzecz redukcji szkodliwych odpadów, pozwoliło nam zmniejszyć ilość produktów niebezpiecznych.

Zastosowanie rozpuszczalników chlorowanych
Zaprzestaliśmy stosowania chlorowanych, niebezpiecznych dla środowiska rozpuszczalników na rzecz stosowania innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska procesów odtłuszczania.

Powietrze
Nasa Grupa LBA przestrzega przepisów dotyczących określonych wartości dla emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

Polityka Kierownictwa dla MINERAŁÓW KONFLIKTOWYCH

Jako firma troszczymy się o dobro ludzi i społeczności. Prowadzimy swoją działalność w sposób uczciwy i etyczny. Przestrzegamy i popieramy przepisy ustawowe i wykonawcze na rzecz eliminacji wykorzystania materiałów konfliktowych. Popieramy wysiłki organizacji praw człowieka w celu położenia kresu przemocy i okrucieństwa.

Firma Inoforges oczekuje od wszystkich swoich pośrednich i bezpośrednich wykonawców gwarancji, iż zakupiony materiał nie jest wydobywany w miejscach gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych i łamania praw człowieka. Dostawcy muszą określić źródło pochodzenia minerałów określanych jako Conflict Minerals, a kooperanci będą ankietowani w celu weryfikacji przestrzegania założeń niniejszej polityki.

Zobowiązujemy się do przejrzystości w realizacji polityki poprzez udostępnianie raportów na temat naszego postępowania zainteresowanym stronom i opinii publicznej.

Kierownictwo INOFORGES Polska deklaruje osobiste zaangażowanie w realizację powyższej Polityki jako elementu strategii Firmy.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18.12.2006

Firma Inoforges Sp. z o.o. w Rydzynie, stosując się do obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH informuje, że w procesach produkcyjnych prowadzonych w naszej firmie nie są dodawane żadne substancje lub materiały niebezpieczne w rozumieniu przepisów w/w rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006 firma Inoforges Polska sp. z o.o. jako dalszy użytkownik w łańcuchu dostaw nie ma obowiązku rejestracyjnego. Nie oznacza to jednak, że substancje i materiały podlegające zasadom REACH nie są używane na poziomach dostaw bądź dostarczanych usług kooperacyjnych. W związku z tym, nasi Dostawcy są zobligowani do stałej analizy swoich procesów, które wynikają z aktualnego stanu prawnego. Pozyskiwanie stosownych deklaracji (oświadczeń) będzie gwarancją, iż są świadomi konieczności stosowania się do rozporządzenia REACH, a także reagowania na wszelkie zmiany w przepisach. 

Wszyscy dostawcy, którzy nie wywiążą się ze złożenia deklaracji (oświadczeń) 
w uzgodnionym terminie zostaną zawieszeni, a w konsekwencji skreśleni z Listy Kwalifikowanych Dostawców.

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X